การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2555 กรุงเทพ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ประจำปี 2555 กรุงเทพ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

ประกาศ

1. ขอแก้ไขวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ตามรายละเอียดดังนี้
1.1 จากวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
1.2 จากวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เป็นวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

2. ขอแก้ไขเงื่อนไขจากรับสมัครทางไปรษณีย์
โดยใบสมัครและเอกสารต่างๆที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องถึงสถาบันขงจื่อหรือสถาบันภาษาฯ ในวันสุดท้ายของการสมัครเท่านั้น

ประกาศ ณ วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

 

ศูนย์สอบสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ศูนย์สอบสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี และสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพ จัดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน (HSK) สำหรับบุคคลทั่วไป ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การรับสมัคร :

วันสอบTest Date วันสุดท้ายที่รับสมัครTest Application Deadline สถาบันภาษาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กรุงเทพ

ILAC Bangkok

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี

CI Supanburi

18 มีนาคม 2555 

18 March 2012

20 กุมภาพันธ์ 2555
20 February 2012
เปิดสอบ เปิดสอบ
20 พฤษภาคม 2555
20 May 2012
24 เมษายน 2555
24 April 2012
เปิดสอบ
22 กรกฎาคม 2555
22 July 2012
22 มิถุนายน 2555
22 June 2012
เปิดสอบ เปิดสอบ
21 ตุลาคม 2555
21 Oct 2012
21 กันยายน 2555 21September 2012 เปิดสอบ
2 ธันวาคม 2555
2 Dec 2012
5 พฤศจิกายน 2555
5 November 2012
เปิดสอบ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ภาษาจีนระดับ 1 500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2 600     บาท
ภาษาจีนระดับ 3 700      บาท
ภาษาจีนระดับ 4 800      บาท
ภาษาจีนระดับ 5 1,000      บาท
ภาษาจีนระดับ 6 1,200      บาท

2. สถานที่จัดสอบ:

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กรุงเทพฯ)

2. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

**  รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ

3. วันและเวลาสอบ :

ช่วงเช้าMorning Sessions 09:00-09:50 09:00-10:40 0900-11:15
Levels ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 6
ช่วงบ่ายAfternoon Sessions 13:30-14:05 13:30-14:55 13:30-15:30
Levels ระดับ 1 ระดับ 3 ระดับ 5

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ

4.1 ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบสมัคร

4.2 รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½  นิ้ว จำนวน 3 รูป  ด้านหลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

4.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง

4.4 หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

5. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

6. สถานที่รับสมัคร  เปิดรับสมัครสอบ 2 ทาง คือ

6.1 สมัครด้วยตัวเอง

ที่สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต                 เบอร์โทรศัพท์ 02-2445260-2  Fax: 02-2445261

6.2 สมัครทางไปรษณีย์

ส่งใบสมัครสอบข้อมูล พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 4   และ โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE เลขที่บัญชี  420-1-63405-7 สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

*โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสอบ

**ใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องถึงสถาบันขงจื่อหรือสถาบันภาษาฯ ก่อนวันสุดท้ายของการรับสมัคร

7. สามารถตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน

ที่ http://www.chinesetesting.cn

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

8.1 สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต 10300

เบอร์โทรศัพท์: 02-2445260-2 Fax : 02-2445261

เว็บไซด์ : http://www.ilac.dusit.ac.th

E-mail : ilac.dusit@hotmail.com

8.2 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ที่อยู่ : เลขที่  57 หมู่ 2  ถ. ป่าโมก- สุพรรณบุรี  ต.โคกโคเฒ่า  อ. เมืองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี  72000

เบอร์โทรศัพท์: 035-550738 Fax : 035-550739 หรือ  02-2418375

เว็บไซด์ : http://www.confucius.dusit.ac.th

E-mail : cissdu@gmail.com